Wchodząc na stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki). Więcej informacji można znaleźć tutaj .
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO „Akademia Sukcesów”
z dnia 21 sierpnia 2014 rokuPostanowienia ogólne §1

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „Akademia Sukcesów” dostępnego pod adresem www.akademiasukcesow.wiosna.org.pl.
2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
1) „Usługodawca" – Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000050905; adres biura oraz adres do korespondencji ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków; adres poczty elektronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
2) „Projekt” – prowadzony przez Usługodawcę projekt „Akademia Sukcesów”, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) „Użytkownik" - każda osoba, która korzysta z Serwisu;
4) „Serwis" - prowadzony przez Usługodawcę informacyjny serwis internetowy „Akademia Sukcesów”, którego celem jest informowanie o Projekcie;
5) „Regulamin" - niniejszy dokument;
6) „Usługi" - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;

Akceptacja Regulaminu §2

1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.
2. Użytkownik akceptuje Regulamin w sposób dorozumiany poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu.
3. Regulamin jest dostępny pod adresem http://akademiasukcesow.wiosna.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=44. Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku .PDF.

Warunki techniczne świadczenia Usług §3

Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:
1) przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,
2) rozdzielczości ekranowej minimum 1024x768 pikseli,
3) włączonej obsługi „cookies".

Użytkownik §4

Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które zaakceptowały Regulamin.

Usługi §5

1. Serwis świadczy usługi informacyjne o działalności dobroczynnej w ramach Projektu.
2. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne.
3. Serwis świadczy następujące usługi:
1) dostarczanie treści o charakterze informacyjnym na temat Projektu,
2) dostarczanie treści o charakterze informacyjnym na temat innych projektów Usługodawcy oraz samego Usługodawcy,
3) dostarczanie treści o charakterze informacyjnym na temat partnerów Usługodawcy.

Pliki „Cookies” §6

1. W ramach Serwisu Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies", które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach, służące do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług i doskonalenia funkcjonalności Serwisu.
2. Usługodawca wykorzystuje „cookies” również w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby dostosowania Usług i treści Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników.
3. W ramach wykorzystywania „cookies” Usługodawca gromadzi następujące anonimowe informacje o Użytkowniku:
1) lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,
2) IP urządzenia dostępowego,
3) nazwy hostów,
4) szybkość połączenia,
5) czas spędzony w Serwisie,
6) rodzaj przeglądarki oraz jej język,
7) sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,
8) odwiedzane podstrony Serwisu.
4. Usługodawca nie sprzedaje ani nie przekazuje informacji gromadzonych za pośrednictwem „cookies” innym podmiotom.
5. Usługodawca wykorzystuje usługę Google Analytics, która legitymuje się własnymi warunkami korzystania: „Warunki korzystania z Google Analytics”.
6. Podstawę prawną przetwarzania anonimowych informacji o Użytkownikach stanowią:
1) ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 243)
2) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie §7

1. Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
3. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Przerwy w działaniu Serwisu §8

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.

Postępowanie reklamacyjne §9

1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem21 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą listowną na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).
2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich otrzymania.
3. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.

Czas trwania umowy i jej zakończenie §10

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.

Zmiany Regulaminu §11

Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.

Prawo i jurysdykcja właściwa §12

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.

Postanowienia końcowe §13

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 poz .121),
2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 21 sierpnia 2014 r.
Akademia Sukcesów