Wchodząc na stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki). Więcej informacji można znaleźć tutaj .
o projekcie Akademia Sukcesów

Stowarzyszenie WIOSNA w okresie od kwietnia 2014 do lipca 2015 będzie realizatorem projektu pt. AKADEMIA SUKCESÓW.

Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych 1700 dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Grupą docelową są uczniowie 120 szkół podstawowych z 24 miast. Oprócz dzieci w działania zaangażujemy również 1700 wolontariuszy, którzy poprzez systemową, cotygodniową pracę z dziećmi w systemie 1 na 1, pomogą im przezwyciężać trudności w nauce, by uwierzyły w siebie i wygrały w życiu.

Działamy na rzecz społeczności

Równolegle do wsparcia edukacyjno-motywacyjnego, wolontariusze zorganizują wspólnie z dziećmi działania na rzecz społeczności lokalnych, odpowiadając na zdiagnozowane potrzeby swego otoczenia. W projekcie wykorzystamy doświadczenie Partnera z Islandii, dzięki czemu zyska on innowacyjny wymiar - wyróżniający na tle innych. Działania będą szeroko promowane.

Dbamy o rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Realizacja projektu przyniesie wielowymiarowe rezultaty. Uczestnicy zdobędą praktyczne doświadczenia działania na rzecz społeczności lokalnych, nabywając trwałe postawy proaktywne. Projekt tym samym wpłynie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Rezultatem będzie: 25 500 godzin spotkań edukacyjnych, 1700 dzieci i wolontariuszy. Wśród działań społecznych przeprowadzona zostanie diagnoza sytuacji w środowisku lokalnym przez dzieci i wolontariuszy, a następnie wybór problemu na który będą chcieli odpowiedzieć - organizując działania społeczne (np. problem: izolacja społeczna seniorów - działanie: spektakl przygotowany przez dzieci dla seniorów, etc).

Odbędzie się 170 działań społecznych zrealizowanych przez 170 zespołów (10 dzieci i 10 wolontariuszy). Następnie zorganizowany zostanie internetowy konkurs na najciekawsze działanie. Wszystkie działania będą prowadzone równolegle na terenie 24 miast: Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Katowicach, Sosnowcu, Rzeszowie, Zielonej Górze, Sanoku, Oleśnicy, Mysłowicach, Bielsku Białej, Bydgoszczy, Toruniu, Białymstoku, Warszawie, Olsztynie, Lublinie, Kielcach, Łodzi, Opolu.

Projekt bazuje na 2 partnerstwach:

  • Partnerstwo z organizacją z Islandii (ProjektPolskaIs.) Strona www partnera: www.facebook.com/projektpolska.is
  • Partnerstwo z 120 szkołami podstawowymi w 24 miastach.

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Wartość projektu wynosi 390 000,00 zł.

 


 

From April 2014 until July 2015 SPRING Association will become the executor of the project entitled ACADEMY OF SUCCESS. 

The target group are 1700 kids, from 120 primary schools, in 24 cities. Programme is a commitment to equalize opportunities, education and development for children who are at risk of social exclusion.

In the wake of individual meetings, the so-called 1x1x1: within one year, one child is provided with a weekly help from a volunteer support – a personal tutor who is also the motivator and his role is to make the child believe in the possibility of creative change.

We work for the community 

In addition to the educational and motivational support, volunteers organize activities for the children to work with the local community to respond for the identified needs of their environment. The project will use the experience gained from the Partner of Iceland, which means an innovative dimension. The movement will be widely promoted.

The project will bring multi-dimensional results

Participants will gain practical experience by getting long-lasting proactive attitude. The project will affect the development of civil society (We plan 25 500 hours of educational meetings, 1,700 children and volunteers). Diagnosis of the situation in the local environment by children and volunteers will be carried out, followed by a the selection of the problem to which they seek an answer. The next step will be arrangement of activities for the community (eg. Issue: social isolation of seniors - action: performance prepared by the children to seniors, etc).

170 social activities will be carried out by 170 teams (10 children and 10 volunteers). Then, an online contest will be held for the most interesting initiative. All activities will be carried out in parallel, in 24 cities.

We will be realizing program with two partners : 

• Partnership with the organization in Iceland (ProjektPolskaIs.) Website partner: www.facebook.com/projektpolska.is 

• Partnership with 120 elementary schools in 24 cities

 

The project is under the Citizens for Democracy, financed with funds of the EEA. The value of the project amounts to 390 000.00 zł.

 

 

Akademia Sukcesów